Podmínky akce

Informace o zpracovávání osobních údajů při registraci na konferenci

 1. Společnost SMIT Services s.r.o., se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 028 37 439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224367 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje zákazníků:
 2. V případě jednotlivce:
  • Jméno, příjmení;
  • E-mailovou adresu;
  • Telefon
 3. V případě společnosti:
  • Jméno, příjmení;
  • E-mailovou adresu;
  • Telefon,
  • Název společnosti;
  • IČ;

Pro registraci na konferenci „ERP Konference“, která se bude konat 25. září 2019 (dále jen „Konference“).

 1. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, příp. i název společnosti, IČ, DIČ a adresa sídla, budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 1. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel webhostingu společnost WEDOS
  2. Poskytovatel analytického softwaru společnost Google
  3. Poskytovatel softwaru určeného pro mailovou komunikaci společnost Emailkampaně
  4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Na emailovou adresu vám mohou být společností SMIT Services s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností SMIT Services s.r.o., uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 1. Podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas s focením během konference

 1. Registrací a účastí na akci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány společností SMIT Services s.r.o. nebo osobami přednášejícími (resp. jejich zaměstnavateli) pro propagační účely po dobu 3 let od realizace akce.
 2. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada.
 3. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
 4. Pokud si nepřejete být na akci audio-vizuálně zachycen(a), sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni, případně budete ze záznamu vystřiženi.

 

Souhlas s předáním osobních údajů obchodním partnerům

 1. Udělujete tímto společnosti SMIT Services s.r.o., se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 028 37 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224367, kontakt: info@vyber-sw.cz (dále jen „společnost SMIT Services s.r.o.“, „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) předala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo;

partnerům akce (ERP konference) následujícím subjektům:

(dále společně také jen jako „Další správci“)

 1. Výše uvedené osobní údaje budou předány Dalším správcům za účelem jejich dalšího obchodně-marketingového využití, tj. zejména kontaktování za účelem nabídky software produktu.
 1. Tyto údaje budou Dalšími správci zpracovány po dobu 2 let od udělení tohoto souhlasu.
 1. S výše uvedeným předáním udělujete svůj výslovný a dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené u Správců.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva, která můžete uplatnit u kteréhokoli výše uvedeného Správce:
 • vzít souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
back to top